#2, Hannah Nichols - highlights

Hannah Nichols, #2 (white jersey) 29 pts, 7 rbs
Hannah Nichols, #2 (white jersey) 27 pts, 8 rbs
Hannah Nichols, #2 (white jersey) 14 pts, 11 rbs.